Lärlingsutbildning i medvind - Worldskills

I Karlskrona kommun finns nu inemot 100 elever i lärlingsutbildning inom flera yrkesprogram. En sådan utbildning sker i samarbete mellan Af Chapman-gymnasiet och Saab Kockums. Denna lärlingsutbildning, som har industriteknisk inriktning, ökar snabbt i attraktionskraft. Alla eleverna går direkt från utbildningen till jobb med både bredd och spets i sin yrkeskompetens.

Kommunens lärlingskoordinator Lars Elmberg är navet för lärlingsutbildningen i kommunen.

– Vi har en stark förankring i kommunledningen för att utveckla lärlingsutbildningen och fler arbetsgivare inser nu också fördelarna för sig att med ett eget engagemang säkra sin egen kompetensförsörjning.

På Saab Kockums finns också en lärlingskoordinator, Rickard Fransson, med ansvar för lärlingar och handledare. Rickard säkerställer att skolans läroplan och företagets krav verkligen matchar varandra till ömsesidig nytta. Målet är nästa år att ha 45 lärlingar i utbildning vilket motsvarar ca 10% av medarbetare i produktionen.

– Våra lärlingar ska känna sig som våra anställda. Grundläggande värderingar i företaget gäller också för dem. Den familjära känslan gör att lärlingarna snabbt kommer in i relationerna på arbetsplatsen.

Att så är fallet blir mycket tydligt under en rundvandring med Rickard och lärlingar på det vid havet vackert belägna fabriksområdet. Alla hälsar på varandra, ger uppmuntrande kommentarer och utstrålar trivsel.

Hos oss är det en merit att vara handledare och det finns därför ett gott intresse hos anställda att axla den rollen.

Den sociala aspekten är viktig liksom att lärlingarna behandlas som individer. I löpande individuella uppföljningar kontrolleras att man når sina utbildningsmål. Att klara den skolförlagda delen av utbildningen betonas också av företaget. Rickard understryker även nödvändigheten av engagerade och utbildade handledare för att nå kvalitet. Ambitionen, som inte ännu är verklighet fullt ut, är att varje lärling har sin egen handledare.

– Hos oss är det en merit att vara handledare och det finns därför ett gott intresse hos anställda att axla den rollen.

Lars tillägger att samspelet mellan lärare på skolan och handledarna på arbetsplatsen är centralt för en bra lärlingsutbildning. De gymnasiegemensamma ämnen på skolan och det yrkesspecifika lärandet på arbetsplatsen måste av eleven upplevas som en helhet. Därför besöker också ämneslärarna på skolan lärlingarna i företagsmiljön. I den skolförlagda delen av utbildningen bildar lärlingarna, som är på olika arbetsplatser, gemensamma klasser vilket stärker sammanhållningen.

Lärlingarna Simon, Liam och Emil är samtliga mycket nöjda med utbildningen. Efter sin examen har alla anställning i företaget. Just möjligheten att få sommarjobba under utbildningen och att direkt få jobb var en drivkraft för dem att välja lärlingsutbildning. Stoltheten i att få en yrkesroll går heller inte att ta miste på.

Nyckeln till god attraktionskraft ligger självklart i en kvalitativt bra utbildning, men också i den stolthet och tradition som inte minst lärlingarna för vidare när de deltar som ambassadörer vid besök i grundskolor, möter elever på PRAO eller på den årliga gymnasiemässan.

I Karlskrona har lärlingsutbildningen medvind och till hösten startas ett nytt samarbete, denna gång i ett samarbete med Törnströmska gymnasiet och Marinen, med inriktning ”stridsmotorman”. En utbildning som ger både en militär och civil examen. Kurschefen Ilkka Laine, vid Marinen, presenterar en ambitiös kursplan i utomordentligt välutrustade utbildningslokaler och ser med spänning fram emot den första kullen lärlingar.

Tips!

Investera i koordinatorer som säkerställer att skola och arbetsplats är samordnade i fråga om utbildningsmål och roller. Ge lärlingar möjlighet att vara ambassadörer i möte med grundskoleelever.

Senast ändrad: 17/01/20